Jumalah Penduduk berdasarkan Agama

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
NO RW  :    001
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 RT.001  97,  113,  210,  97,  113,  210,
2 RT.002  108,  110,  218,  1,  1,  1,  109,  110,  219,
3 RT.003  80,  81,  161,  80,  81,  161,
4 RT.004  101,  102,  203,  101,  102,  203,
5 RT.005  91,  93,  184,  1,  1,  92,  93,  185,
6 RT.006  72,  78,  150,  72,  78,  150,
 JML  RW :  001  549,  577, 1 126,  1,  1,  1,  1,  551,  577, 1 128,
NO RW  :    002
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
7 RT.001  122,  93,  215,  122,  93,  215,
8 RT.002  113,  109,  222,  113,  109,  222,
9 RT.003  139,  112,  251,  1,  1,  140,  112,  252,
10 RT.004  135,  138,  273,  3,  3,  5,  138,  140,  278,
11 RT.005  125,  119,  244,  125,  119,  244,
12 RT.006  104,  102,  206,  104,  102,  206,
 JML  RW :  002  738,  673, 1 411,  3,  2,  5,  1,  1,  742,  675, 1 417,
NO RW  :    003
NO NO RT ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
13 RT.001  136,  113,  249,  136,  113,  249,
14 RT.002  117,  108,  225,  117,  108,  225,
15 RT.003  119,  114,  233,  119,  114,  233,
16 RT.004  115,  94,  209,  2,  2,  3,  117,  95,  212,
17 RT.005  91,  93,  184,  91,  93,  184,
18 RT.006  120,  103,  223,  120,  103,  223,
19 RT.007  75,  74,  149,  75,  74,  149,
20 RT.008  109,  95,  204,  109,  95,  204,
 JML  RW :  003  882,  794, 1 676,  2,  1,  3,  884,  795, 1 679,
 JML  TOTAL 2 170, 2 044, 4 214,  6,  3,  9,  2,  2, 2 178, 2 047, 4 225,